پدران و استادان

روز پدر مبارکباد/من این روز را

به

دکتر محمد ابراهیم مالمیر/


این دانشمند فرهیخته


و دکتر علیرضا حسینی


این عصاره و چکیده ی تواضع واخلاص /


ودکتر فرهاد درودگریاناین استاد مشفق


و پادشاه اخلاق و محبت و صمیمیت


دکتر ناردر افتخارزادهاین رفیق و مونس سالهای غربتم


که معلم صداقت و نجابتند

واستاد حاج محمد عصار


که به واقع


ایوب صبور قرن حاضرند

و در ادبیات تویسرکانشهره ی عام و خاصند


و در متانت و تهجد و اصالت الوهیمنبع و منشاء کرامت و تواضعند


واستاد طاهر زاده


که به حقیقت/


حق پدری


بر گردن همه ی جوانان ادیب تویسرکان دارند/


وبرادران دانشمندم


دکتر سعید خاکسار و مهندس سیروس خاکسار/


که بعد از فوت پدرم


همواره یار و مددکارم بوده و هستند.


آری به دکتر شهریاری بوند


ریاست محترم دانشگاه لواسانات


و همه ی استادان فهیم این دانشگاه


روز پدر و معلم را به مادر مهربانم


که هم برای ما پدری میکنند


و هم مادری فرهیخته و مجاهدی عارف هستند


تبریک میگویم


روز معلم و پدر را به همه ی پدران جهان


که معلمان الوهییت و عرفان و معرفتند

 

 

  و معلمانی که پدرند


به همه ی این عزیزان روز پدر


و معلم را تبریک و تهنیت میگویم.


امید/روزی برسد که پدران عالم قدر خویش بیشتر بدانند


امید/روزی فرارسد که هیچ پدری جز اخلاص و معرفت و عرفان ناب نگوید


امید که فرزندان عالم پدرانشان را قدر دان باشند


پدری بی فرزند و فرزندی بی این گوهر نور و الوییت نباشد

/ 6 نظر / 15 بازدید